Xinjiang, China
previous
home
raize.ch

Sunday market in Kashgar.

12.10.2003in Xinjiang, China