Xinjiang, China
previous
home
raize.ch

Uygur people after Kashgar.

14.10.2003in Xinjiang, China