Xinjiang, China
previous
home
raize.ch
Erosion structures in the Kunlun Shan.
Map-Link

17.10.2003
in Xinjiang, China