Xinjiang, China
previous
home
raize.ch
The road up to the "Xaidulla-Pass".
20.10.2003in Xinjiang, China